Informace o zpracování osobních údajů ve společnosti SUAS Servisní s.r.o.

Jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů (dále OÚ)?

Identifikační údaje: tituly, jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, rodné číslo, státní příslušnost, číslo OP resp. jiného dokladu totožnosti, kmenové číslo zaměstnance, fotografie

Kontaktní údaje: adresa trvalého bydliště, telefonní číslo, e-mail

Ostatní: rodinný stav, vzdělání, zdravotní způsobilost k výkonu práce, bankovní spojení, členství v odborové organizaci (u zaměstnance), IP adresa

Za jakým účelem jsou OÚ zpracovávány?

 • Mzdová a personální agenda zaměstnanců
 • Plnění z uzavřených smluv a objednávek
 • Plnění zákonných povinností
 • Archivnictví
 • Vstupy do prostor firmy
 • ICT služby
 • Ochrana majetku
 • Bezpečnost práce

Jak dlouho jsou OÚ ve společnosti uchovávány?

Doba uchování osobních údajů se řídí příslušnou legislativou (daňová, účetní, Občanský zákoník, a další) minimálně však po dobu trvání obchodního vztahu.

Z jakých zdrojů jsou OÚ čerpány?

OÚ jsou získávány zejména od samotných subjektů údajů (zaměstnanci, zákazníci, obchodní partneři).

Kdo jsou zpracovatelé OÚ?

Zpracovatelem je Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. a ostatní společnosti skupiny Sokolovské uhelné.

Kdo jsou příjemci OÚ?

Příjemci vyplývající ze zákonných povinností a v nezbytné míře i další obchodní partneři (např. subdodavatelé) za účelem naplnění smluvního vztahu mezi SUAS Servisní a subjektem osobních údajů.

Jaká jsou práva subjektu údajů?

 • právo na informaci co, proč a v jakém rozsahu je o něm zpracováváno.
 • právo na opravu chybných údajů nebo jejich doplnění
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo na výmaz. Nejedná se o absolutní právo. Požadavku na výmaz nemusí být vyhověno ze zákonných důvodů nebo tam, kde je to technicky, časově a finančně neúměrně nákladné.

V případě, že Vám budou uvedená práva upřena, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů,

Jak uplatnit svá práva vyplývající z nařízení GDPR?

Každý subjekt, který hodlá uplatnit svá práva se může se svou žádostí obrátit:

      Osobně: kancelář vedoucího údržby, areál Elektrárny Tisová
  E-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Datovou schránkou ID: pzu77tz
  Písemně SUAS Servisní s.r.o.
    Jednoty 1628
    356 01 Sokolov

 Ve své žádosti musí subjekt uvést takové údaje, aby jej správce OÚ mohl ztotožnit a mohl tak jeho požadavku vyhovět.